434466_8746
Ecoheat Trading OÜ
Soojendame, jahutame, säästame
Nafta tn 1, 10120, Tallinn, Estonia

Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn, Estonia
Заказать он-лайн
Indica los campos requeridos
Ваше имя:*
Indica los campos requeridos
Телефон:*
Indica los campos requeridos
E-mail:*
Indica los campos requeridos
Ваш комментарий*
Indica los campos requeridos
Пользовательское соглашение
*
Спасибо! Форма отправлена
Main /Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

Need isikliku andmete töötlemise tingimused (edaspidi "Tingimused") määratlevad Ecoheat trading OÜ (registrikood 11963500, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Nafta tn 1, 10120, veebisait www.ecoheat.ee; edaspidi "meie") isikuandmete töötlemise põhimõtted isikuandmete töötlejana ("teie").

Kui me tegutseme volitatud töötlejana, tegutseme vastavalt meie ja töötlejate vahel sõlmitud andmetöötluslepingutele ja kehtivatele õigusaktidele. Lisaks sellele, et tagame, et meie isikuandmete töötlejana töötleme isikuandmeid vastavalt asjakohastele õigusaktidele, hoiame konfidentsiaalsena (vastavalt asjakohastele eranditele) ja tagame kõik muud andmed, mis on meile teatavaks saanud ja millele kohaldatakse konfidentsiaalsuskohustust.

Palun lugege Tingimused hoolikalt enne veebisaidi kasutamist ja lepingu sõlmimist meiega. Kui te ei nõustu Tingimustega, lõpetage veebisaidi kasutamine või leppige meiega lepingulisse suhtesse.

Jätame endale õiguse Tingimusi aeg-ajalt ajakohastada, teavitades teid sellest meie veebisaidil ja/või e-posti teel.

1. ISIKUANDMETE KOOSTIS

Selleks, et saavutada tingimustes sätestatud eesmärgid, töötleme mõnda või kõiki järgmisi isikuandmeid, kuigi iga juhtumi puhul on töödeldavate isikuandmete täpne koostis erinev, kuid lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik eesmärgi saavutamiseks:

eesnimi ja perekonnanimi;
isikukood;
kauba kohaletoimetamise ja seadmete paigaldamise aadress;
e-posti aadress;
telefoninumber;
maksevahendite andmed;
makseajalugu, võlgade ja muude seonduvate andmetega jne;
andmed maksevõime hindamise kohta (nt pangakonto väljavõtted, krediidiraportid);
ostude ajalugu;
kaugloetavad andmed seoses kliendi seadmete kasutamisega seadmete ja teenuste toimimise tagamiseks (nt tarbimiskulud, veakoodid, kasutaja valitud sätted);
nõusoleku ja otseturunduse keelamise muud isikuandmed, mis saavad meile teatavaks teenuse osutamise või suhtlemise käigus.
Kogume ka mitteisikustatud teavet, sealhulgas andmeid veebisaidi külastuste kestuse, klõpsude arvu ja kasutajakäitumise kohta, kuid teeme seda ainult analüüsi ja veebisaidi mugavamaks muutmise eesmärgil. Kasutame ainult turvalisi teenuseid, nagu Google Analytics. Koostame ka asjakohaseid statistilisi kokkuvõtteid kaubanduslikel eesmärkidel, kuid teie isikuandmed muudetakse selles protsessis mitteisikustatud andmeteks, mis salvestatakse turvalises andmete hoidlas.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme isikuandmeid juhul, kui see on vajalik veebisaidi (sh e-poe) kasutamise võimaldamiseks või meie teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks. Töötleme teie: (i) nime, isikukoodi, kontaktandmeid ja kauba lepingute ja tellimuste ettevalmistamise ja haldamise, teenuste ja kaupade pakkumise ning kaupade paigaldamise ja kohaletoimetamise eesmärkidel; (ii) maksevahendite andmeid teenuse ja kaupade tasumise võimaldamiseks ja makse tagastamiseks; (iii) makseajalugu ja võlgade kohta teavet kliendisuhteid ja arveldusi haldamiseks. Töötleme teie isikuandmeid ka lepinguliste suhete kohta teavituste saatmiseks, sealhulgas teie kommentaaridele, küsimustele ja taotlustele vastamiseks.

Kui helistate meile või saadate meile e-kirju, töötleme teie isikuandmeid (sealhulgas säilitame e-kirju ja salvestame teie kõnesid teavitamise korral), et vastata teie päringutele ja parandada klienditeeninduse kvaliteeti. Sel juhul töödeldakse teie isikuandmeid meie õigustatud huvi tagada sujuv klienditeenindus.

Meie õigustatud huvide alusel töötleme andmeid seoses maksevõime hindamisega, nagu teie kohta käivad krediidiraportid (nt taust.ee ja accountscoring.com) ning teie meiega jagatud pangakonto väljavõtted. Andmeid maksevõime kohta töötleme ainult potentsiaalsete klientide usaldusväärsuse ja maksevõime kontrollimise eesmärgil.

Meie õigustatud huvide

 alusel töötleme ka ostuajalooandmeid (ostu kuupäev, toode, kogus, kliendi andmed), et koostada toote- ja teenuseülevaateid ning analüüsida kliendi eelistusi.

Samuti võime töödelda teie isikuandmeid kohustuste täitmiseks õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks, näiteks isikuandmete kaitse tagamiseks, isikuandmete säilitamiseks mis tahes perioodiks, mis on vajalik kohustuste täitmiseks seadusest tulenevalt (nt raamatupidamise eesmärkidel) ja muudest kohustustest tulenevalt kehtivast seadusandlusest.

Võime teie isikuandmeid töödelda ka juhul, kui meie vahel tekib vaidlus, et kaitsta meie õigustatud huve.

Teie nõusolekul töötleme teie isikuandmeid ka uudiskirjade, blogi uuenduste, reklaami, turunduse ja muu teabe saatmiseks e-posti teel. Sellistest meililistidest saate igal ajal loobuda, klõpsates e-kirja jaluses asuvat vastavat nuppu.

Kui me kasutame isikuandmeid muudel eesmärkidel kui Tingimustes sätestatud eesmärkidel, küsime alati teie eelnevat selget nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Sellist nõusolekut saate igal ajal tagasi võtta.

3. TURVALISUSMEETMED

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus ja ainult seaduslikeks eesmärkideks. Kasutame turvameetmeid ja säilitame isikuandmeid viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Isikuandmetele pääsevad ligi ainult isikud, kellele see on vajalik töökohustuste täitmiseks või kellele isikuandmete avaldamine vastavalt Tingimustele või õigusaktidele on.

Kasutame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turbeabinõusid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kadumise, muutmise või volitamatu juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed salvestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites või Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinenud riikides. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitsetase on Euroopa Komisjoni poolt hinnatud piisavaks.

Me ei vastuta teie isikuandmete valesti kasutamise eest, mille on põhjustanud pahavara teie seadmes.

4. SAAMISEKS

Meil on õigus ilma teie eelneva nõusolekuta avaldada ja edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kes tegutsevad meie nimel ja vastavalt asjakohastele andmetöötluslepingutele, sealhulgas seadmete paigaldajatele, tarnijatele ja müüjatele, toote- ja teenusearendajatele, krediidiregistritele, raamatupidajatele, IT-lahenduste/arenduse ja andmete majutamise ning analüüsi teenusepakkujatele, transpordi- ja järelmaksuteenusepakkujatele. Samuti edastame andmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Meil on õigus isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele, sealhulgas võla sissenõudmisega tegelevatele kolmandatele isikutele (inkassoteenus), õigusnõustajatele, audiitoritele jne, oma õiguste kaitseks.

Võime anda turundusteenuste pakkujatele (digitaalne turundus, otseturundus, kampaaniad, promotsioonid) (nt Facebook) juurdepääsu meie turunduskampaaniate raames kogutud ja salvestatud isikuandmetele. Sel juhul muutuvad turundusteenuste pakkujad meie volitatud isikuandmete töötlejateks.

Allpool on esitatud üksikasjalik loetelu meie volitatud isikuandmete töötlejatest ja töötlemistoimingute sisust:

5. KUSTUTAMINE JA SÄILITAMINE

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik Tingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, meie õiguste kaitseks või kohustuste täitmiseks õigusaktide kohaselt. Piirame teie isikuandmete töötlemist ja töötleme isikuandmeid ainult vajaduse korral.

Isikuandmeid säilitatakse kuni 5 aastat kliendisuhte lõppemisest, välja arvatud isikuandmed, mis on seotud kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (sh võlad), mida säilitatakse kuni 10 aastat kliendisuhte lõppemisest. Pärast eespool nimetatud perioode kustutatakse vastavad isikuandmed, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik asjaolude tõttu meie õigustatud huvide kaitseks, nt meie vaheliste lepingul

iste või muude vaidluste korral (sealhulgas käimasoleva vaidluse tõttu). Samuti on meil õigus muuta isikuandmed anonüümseks eespool nimetatud perioodide järel, st töödelda isikuandmeid sellisel viisil, et andmeid ei saa enam käsitleda isikuandmetena.

Raamatupidamiskohustuste täitmiseks säilitame originaalraamatupidamisdokumente 7 aastat pärast finantsaasta lõppu, millesse originaaldokument kantakse.

Hoolimata kliendisuhte lõppemisest võime kliendi eelneval nõusolekul töödelda kasutaja isikuandmeid otseturunduseks, kuni kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud. Kui isik keelab otseturunduse (tõmbab tagasi nõusoleku) ja isikuandmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust, säilitatakse teabe otseturundussõnumite saatmise keelu täitmise tagamiseks vajalikus ulatuses.

Meil on õigus töödelda mitteisikustatud andmeid (sealhulgas isikuandmeid, mis on pöördumatult töödeldud sellisel viisil, et neid ei saa seostada ühegi tuvastatava füüsilise isikuga) nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast lepingu kehtivuse lõppemist ning lubada koostööpartneritel töötlemist teenuste ja lahenduste arendamiseks ja statistiliseks analüüsiks.

6. TEIE ÕIGUSED

Saate igal ajal küsida meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Kohaldatava seaduse alusel olete või võite olla õigustatud:

paluda oma isikuandmete kustutamist;
paluda oma isikuandmete parandamist;
nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kuid sel juhul võite mitte saada meie veebisaidi või teenuste täit kasutada;
vastu seista oma isikuandmete kasutamisele;
õigust saada oma isikuandmed struktureeritud, tavaliselt kasutatavas vormis ja masinloetavas vormis ning edastada need andmete teisele andmetöötlejale.
Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, mille tulemusena isikuandmete töötlemine lõpetatakse. See ei mõjuta varasemaid töötlemistoiminguid.

Vastame päringutele võimalikult kiiresti, arvestades seadusest tulenevaid tähtaegu.

7. KÜPSISED

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse külastaja seadmesse veebibrauseri poolt veebisaidi külastamisel. Küpsised mäletavad teid ja teie eelistusi, et saaksime teile asjakohast teavet, soovitusi ja parandada kasutajakogemust.

Kasutatavate küpsiste hulka kuuluvad kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebisaidi toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid veebisaidi liikluse analüüsimiseks, kuid palume teie nõusolekut selliste küpsiste kasutamiseks. Saate küpsiste kasutamise keelata oma veebibrauseri seadetes. Kasutatavad küpsised ei võimalda isikuid tuvastada. Teeme seda, jagades veebisaidi kasutusandmeid meie sotsiaalmeedia ja reklaamipartnerite ning analüütikutega, kes võivad kombineerida andmeid muude neile kättesaadavate andmetega.

8. UUDISKIRJA TINGIMUSED

Ecoheat trading OÜ kasutab klienti uudiskirja tellimisvormis esitatud teavet kliendile turundusteabe pakkumiseks uudiskirjade vormis. Klient kinnitab oma nõusolekut vastava teabe saamiseks täites uudiskirjaga liitumiseks vajalikud väljad ja vajutades liitumise nuppu. Ecoheat trading OÜ käitleb saadud teavet hoolikalt ja vastavalt andmekaitse seadusele ning Ecoheat trading OÜ isikuandmete töötlemise tingimustele.

Klient võib igal ajal meelt muuta, klõpsates saadud e-kirja jaluses asuvat loobumise linki.

9. KÜSIMUSED JA KAEBUSED

Kui teil on isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust (Ecoheat trading OÜ: info@ecoheat.ee, +372 55687735) või Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee; +372 627 4135).

 

Esitage tellimus
Saadke päring ja meie juhid võtavad teiega ühendust 15 minuti jooksul.
Indica los campos requeridos
Ваше имя:*
Indica los campos requeridos
Телефон:*
Indica los campos requeridos
Галочка*
Thank you! Form sent
Kontaktandmed
Helistage järgmisele numbrile:
Me asume aadressil:
Nafta tn 1, 10120, Tallinn, Estonia

Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn, Estonia
Kas teil on küsimusi? Küsige!
Me helistame teile ja nõustame teid.
Privacy settings The ecoheat.ee website uses third-party cookies to provide a comfortable user experience for website users. I agree to the use of cookies and know that I can withdraw my consent or change my preferences at any time.
OK
Esitage oma taotlus
Indica los campos requeridos
Teie nimi:*
Indica los campos requeridos
Kontakttelefon: *
Indica los campos requeridos
Email:*
Indica los campos requeridos
Пользовательское соглашение
*
Thank you! Form sent